COMU Instituional Repository

Girişimci türleri ekseninde girişimsel fırsatların tespitinde beşeri sermayenin rolü

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kasımoğlu, Murat
dc.contributor.author Uygun, Ramazan
dc.date.accessioned 2019-06-10T06:33:45Z
dc.date.available 2019-06-10T06:33:45Z
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2011-07-11
dc.identifier.citation Uygun, R. (2011). Girişimci türleri ekseninde girişimsel fırsatların tespitinde beşeri sermayenin rolü. Yayımlanmamış doktora tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale tr_TR
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1915
dc.description.abstract Girişimcilik araştırmaları başlangıç evresindedir. Başlangıç evresinde olan diğer alanlar gibi girişimcilik araştırmaları da, başka disiplinlerden adapte edilen teori ve yaklaşımlarla gelişmektedir. Bu noktada araştırmacılar, kendine özgü süreçleri olan girişimcilik fenomenini incelerken dikkatli olmalıdırlar. Çünkü alana adapte edilen teori ve yaklaşımlar girişimciliğin doğrusal olmayan, karmaşık süreçlerini açıklamada yetersiz kalabilir. Bu noktada girişimcilik araştırmacıları, çalışmalarını tasarlarken dikkatli olmalı, belli bir analiz yöntemine ya da teoriye aşırı odaklanıp fenomenin özünü kaçırmamalıdırlar. Beşeri sermaye yaklaşımı uzun zamandır literatürde yer almaktadır. Temelde, bireylerin eğitim ve deneyim gibi kazanımlarıyla elde ettikleri gelir seviyelerini karşılaştıran beşeri sermaye yaklaşımının önemi, küreselleşmenin, bilgi toplumunun, entelektüel sermayenin ve yeni ekonominin gelişmesiyle birlikte giderek artmaktadır. Genel ve spesifik olmak üzere iki ana grupta yer alan beşeri sermaye faktörlerinin girişimcilik araştırmalarında da yer alması bu noktada kaçınılmazdır. Girişimcilik süreci, girişimsel fırsatların tespiti ve tespit edilen fırsatlardan yararlanmak üzere işletmelerin sıfırdan kurulumunu, satın ya da devir alınmasını kapsamaktadır. Bu noktada işletmelerin sıfırdan kurulması, devir ya da satın alınması girişimsel davranış ya da girişimsel performans olarak kodlanabilir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, beşeri sermaye faktörlerinin girişimsel performans üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Bu analizde girişimcilik deneyime dayalı girişimci türleri de yer almaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Entrepreneurship researchers are at their inital phase. Like other fields at their inital phase, entrepreneurship researchers emerge within adopted theories and approaches from other disiplines. At this point, researchers should be careful while they examine entrepreneurship phenomenon which has an unique process. Because adopted theories and approaches from other disciplines may fail to explain nonlinear and complex process of entrepreneurship. Therefore, researchers who study entrepreneurship should be careful while they design their studies and they should not loss essence of phenomenons while they over focus on a specific analysis method or a theory. Human capital phenomenon has taken place in literature for a long time. Fundamentally, the importance of the human capital which compares individuals’ income levels through gaining within their education and experiences, gradually increases within emerging of globalization, information societies, intellectual capital and new economy. Assesments of human capital factors lying in main two groups as general and specific unavoidably to take place in entrepreneurship researches. Entrepreneurship process includes establishing, inherited and takeover a company through identification of entrepreneurial opportunities and exploit identified opportunities. At this point, establishing, inherited and takeover a company can be coded as entrepreneurial behaviour or entreprenuerial performance. In this concept, the aim of this study is identifying the effects of human capital factors on entrepreneurial performance. This analysis also includes entrepreneur types which depend on entrepreneurial experience. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject Beşeri sermaye tr_TR
dc.subject Fırsat değerlendirme tr_TR
dc.subject Girişimcilik tr_TR
dc.subject Business tr_TR
dc.subject Human capital tr_TR
dc.subject Opportunity exploitation tr_TR
dc.subject Entrepreneurship tr_TR
dc.title Girişimci türleri ekseninde girişimsel fırsatların tespitinde beşeri sermayenin rolü tr_TR
dc.title.alternative The role of human capital in identification of entrepreneurial opportunities with types of entrepreneurs tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.