COMU Open Academic Archive System

5-10 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Geliştirilmiş Çalışma Belleği Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği

Show simple item record

dc.contributor.author Ergül, Cevriye
dc.contributor.author Özgür Yılmaz, Çağla
dc.contributor.author Demir, Ergül
dc.date.accessioned 2018-07-20T13:51:21Z
dc.date.available 2018-07-20T13:51:21Z
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.citation Ergül, C., Çağla, Ö.Y., & Ergül, D. (2018). 5-10 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Geliştirilmiş Çalışma Belleği Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14(2), 187-214. tr_TR
dc.identifier.issn 1304-9496
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1889
dc.description.abstract Bu çalışmada 5-10 yaş grubundaki çocukların çalışma belleği performansının belirlenmesine yönelik geliştirilmiş olan Çalışma Belleği Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ölçek sözel/görsel kısa süreli bellek ve sözel/görsel çalışma belleği olarak toplam dört boyutta dokuz alt ölçek ile değerlendirme yapmaktadır. İlişkisel tarama modellerinden korelasyonel türde desenlenen bu çalışmanın örneklemini toplam 1494 çocuk oluşturmaktadır. Çocukların 634’ü iki aşamada gerçekleştirilen deneme uygulamasında, 860’ı ise esas uygulamada yer almıştır. Tüm çocuklara Çalışma Belleği Ölçeği uygulanmıştır. Ölçeğin uzman görüşleri ile kapsam geçerliğine sahip olduğu belirlenmiş ve elde edilen veriler üzerinden yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı çalışmalardan Temel Bileşenler Analizi (TBA) ile kümeleme analizi, doğrulayıcı çalışmalardan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yürütülmüştür. Ayırıcılık çalışmalarında nokta çift serili korelasyon katsayısı ile maddelere ilişkin deneme toplam puan korelasyonları hesaplanmış, ölçüt geçerliği çalışmaları için akademik başarı ölçekleri kullanılmıştır. Çalışmanın güvenirliğine yönelik olarak test tekrar test yöntemine dayalı güvenirliğini incelemek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, test yarılama yöntemine dayalı Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Çalışmanın bulguları Çalışma Belleği Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir araç olarak alanda kullanılabileceğini göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, it was aimed to examine the reliability and validity of the Working Memory Scale developed to determine the performance of working memory for children in the age group of 5-10 years. The scale evaluates with nine subtests in total four dimensions as verbal / visual short-term memory and verbal / visual working memory. A correlational model from relational screening models was used in the study. A total of 1494 children constituted the sample, 634 of whom were involved in the two trial stages and 860 were involved in the main application. All children were administered the Working Memory Scale. Content validity of the scale was examined by means of expert opinions. To determine the construct validity a principal content analysis, a cluster analysis and a confirmatory factor analysis were performed. For the discriminant validity, point-biserial correlation coefficients and the item-total score correlations were calculated. Academic Achievement Scales were used for criterion validity. In order to determine the test-retest reliability, a Pearson product-moment correlation coefficient was calculated while a Cronbach’s alpha internal consistency coefficient was calculated for the split-half reliability. The findings of the study show that the Working Memory Scale can be used in the field as a valid and reliable tool. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Çalışma belleği tr_TR
dc.subject Geçerlik tr_TR
dc.subject Güvenirlik tr_TR
dc.subject Ölçek tr_TR
dc.subject Reliability tr_TR
dc.subject Scale tr_TR
dc.subject Validity tr_TR
dc.subject Working memory tr_TR
dc.title 5-10 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Geliştirilmiş Çalışma Belleği Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği tr_TR
dc.title.alternative Validity and Reliability of the Working Memory Scale for Children Aged 5-10 Years tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 107095 tr_TR
dc.contributor.authorID 159186 tr_TR
dc.contributor.authorID 107525 tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.