COMU Open Academic Archive System

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Metallerin Elektrik İletkenliği ile İlgili Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Görecek Baybars, Meryem
dc.date.accessioned 2018-07-20T12:52:48Z
dc.date.available 2018-07-20T12:52:48Z
dc.date.issued 2018-03
dc.identifier.citation Baybars, M. G. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının metallerin elektrik iletkenliği ile ilgili zihinsel modellerinin belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14(1), 36-47. tr_TR
dc.identifier.issn 1304-9496
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1881
dc.description.abstract Elektrik konusu ilkokul 3. sınıftan itibaren tüm sınıfların programlarında yer alan ana konulardan biridir. İlkokuldan üniversiteye kadar her kademede karşılaşılan bir konu olmasına karşın, öğrenciler tarafından anlaşılması da bir o kadar zor bir konudur. Bu çalışmanın amacı; birinci sınıfta öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adaylarının “metallerde elektrik iletimi” ile ilgili zihinlerinde nasıl bir modele sahip olduklarını araştırmaktır. Çalışma, betimsel bir çalışma olup özel durum yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışma 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf (66 öğrenci) öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının “metallerde elektrik iletimi” ile ilgili zihinsel modellerini tespit edebilmek amacıyla Kibble (1999) tarafından geliştirilen veri toplama aracı kullanılmıştır. Öğrencilerin veri toplama aracına vermiş olduğu cevaplar ve yapmış olduğu çizimler incelendiğinde, makro ve mikro düzeyde değerlendirmenin daha uygun olduğu gözlenmiştir. Makro düzeyde öğrencilerde tespit edilen modeller; direnç modeli, akan su modeli (oklarla düz akış) ve enerji modeli iken, mikro düzeyde, artı eksi yük modeli ve elektronların hareketi modeli gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The subject of the electricity is one of the main subjects included in the curriculum of all grades starting with the 3rd grade in elementary school. Although it is a subject encountered from the elementary education to university education, the electricity is also a subject which is very difficult to understand for students. The purpose of this study is to explore the pre-service science teachers’ mental models about “the electrical conductivity of the metals”. The study is a descriptive study and it is carried out via case study research design. The study was carried out with the first year Science Teaching students (66 students) studying at Education Faculty in Muğla Sıtkı Koçman University in the spring term of 2016-2017 academic year. The data collection tool developed by Kibble (1999) was used to detect the pre-service teachers’ mental models related to “the electrical conductivity of the metals”. When the students’ responses to the data collection tool and their drawings were examined, it was observed that the evaluation at macro and micro levels was much more suitable. The identified models at macro level with students are the resistance model, flowing the waters model (the straight flow arrow) and the energy model, the plus-minus the electrical charge model and the motion of the electrons model were observed at micro level. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Zihinsel modeller tr_TR
dc.subject Fen Bilgisi Öğretmen Adayı tr_TR
dc.subject Elektrik İletkenliği tr_TR
dc.subject Mental Models tr_TR
dc.subject Pre-Service Science Teachers tr_TR
dc.subject Electrical Conductivity tr_TR
dc.title Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Metallerin Elektrik İletkenliği ile İlgili Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative The Determination of the Mental Models of Pre-Service Science Teachers about Electrical Conductivity of the Metals tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 235469 tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.