COMU Open Academic Archive System

Creation Field Teoride Yüksek Boyutlu Kaluza-Klein Uzay-Zamanı İçin Bazı Topolojik Kusurlar

Show simple item record

dc.contributor.author Gültekin, Nur
dc.contributor.author Aktaş, Can
dc.date.accessioned 2018-03-08T07:36:12Z
dc.date.available 2018-03-08T07:36:12Z
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.citation Gültekin, N. ve Aktaş, C. (2017). Creation Field Teoride Yüksek Boyutlu Kaluza-Klein Uzay-Zamanı İçin Bazı Topolojik Kusurlar. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3, 38-47. tr_TR
dc.identifier.issn 2459-1580
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1777
dc.description.abstract Evrenin oluşumu ile ilgili en tutarlı teorilerden biri Büyük Patlama (Big Bang) kuramıdır. Bu kurama göre, evren 13,8 milyar yıl önce çok yoğun ve sıcak bir noktadan patlayarak oluşmuştur. Büyük patlama teorisine göre Planck dönemi olarak da adlandırılan t → 10−43 𝑠��𝑛�� yani evrenin başlangıcında dört temel kuvvet (kütle çekim, elektromanyetik, kuvvetli ve zayıf kuvvet) bir arada bulunmaktaydı. Daha sonra bu dört temel kuvvet birbirinden ayrılmaya başlamıştır. Önce kütle çekim kuvveti diğer üç kuvvetten ayrılmıştır. Sonrasında ise kuvvetli kuvvet diğer kuvvetlerden ayrılmıştır. Son olarak da elektromanyetik ve zayıf kuvvetler birbirinden ayrılmıştır. Bu kuvvetlerin birbirinden ayrılması sırasında evren yüksek sıcaklık evresinden düşük sıcaklık evresine geçmiş ve bu sırada evrende simetri bozulmaları meydana gelmiştir. Bu simetri bozulmaları evrende çeşitli topolojik kusurlar oluşmasına neden olmuştur. Bu simetri bozulmalarında sıfır boyutlu monopoller ve bir boyutlu sicimler oluşmuştur. Ayrık simetrinin bozulması durumunda ise iki boyutlu domain wall’lar oluşmuştur. Son yıllarda yapılan birçok çalışma ve gözlem evrenin ilk durumundan günümüze ivmelenerek genişlediğini göstermektedir. Bilim adamları ivmelenmenin ve genişlemenin nedenlerini açıklayabilmek için çeşitli teoriler ortaya koymuşlardır. Bu ivmelenme ve genişlemeye karanlık madde ve karanlık enerji gibi maddelerin neden olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, bu ivmelenme ve genişleme, Lyra, Creation Field, Brans-Dicke, f(R), f(R,T) gibi bazı alternatif gravitasyon teorileriyle de açıklanabilmektedir. Creation field teorisi kütlesi ve yükü olmayan skaler alanda maddenin oluştuğunu ileri süren alternatif gravitasyon teorilerinden biridir. Bu teori ile büyük patlama teorisinde karşılaştığımız düzlük ve ufuk problemleri çözülmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada evrenin ilk anlarında simetri bozulmaları esnasında ortaya çıkan topolojik kusurlardan biri olan Domain Wall madde alınarak yüksek boyutlu Kaluza –Klein metriği için Creation Field teoride Einstein alan denklemleri elde edilmiştir. Bu denklemlerin çözümü için evrenin ivmelenmesinde önemli bir nicelik olan frenleme parametresi doğrusal ve sabit formda alınmıştır. Bu çözümler geometrik ve fiziksel olarak detaylı şekilde incelenmiştir. Bunun yanı sıra, kinematik nicelikler elde edilmiş ve fiziksel olarak yorumlanmıştır. Ayrıca, yüksek boyutların çözümler üzerindeki etki ve genellemeleri ile ivmelenme problemi çözülmeye çalışılacaktır. tr_TR
dc.description.abstract One of the most consistent theories about the formation of the universe is the Big Bang theory. According to the Big Bang theory, the universe was formed 13.8 billion years ago from a very dense and hot point. According to theory of the Big Bang, there were four basic forces (gravity, electromagnetic, strong and weak forces) in the beginning of the universe called the Planck period. Then these four basic forces began to separate. Firstly, the gravitational force was separated from the other three forces. Then the strong force was divided from the other forces. Finally, the electromagnetic and weak forces were separated from each other. During the separation of these forces, the universe has gone from a high temperature to a low temperature, with symmetry breaking in the universe. These symmetry breaking has led to the formation of topological defects in the universe. In this symmetry breaking, zero-dimensional monopoles and one-dimensional strings were formed. In the case of discrete symmetry, two-dimensional Domain Walls were formed. In recent years, observations made show that the universe is accelerating expansion. Scientists have put forth several theories to explain the reasons for acceleration and the expansion. It is thought that acceleration and expansion can cause materials such as dark matter and dark energy. This acceleration and expansion can also be explained by some alternative gravitation theories such as Lyra, Creation Field, Brans-Dicke, f (R), f (R, T). Creation Field theory is one of the alternative gravitation theories in chargeless and massless scalar field for the formation of the matter. With this theory, we tried to solve the flatness and horizon problems that we encountered in the Big Bang theory. In this study, Einstein field equations were obtained for the Creation Field theory for the highdimensional Kaluza-Klein metric by taking Domain Wall matter, one of the topological defects that occurred during symmetry breaking in the first moments of the universe. The deceleration parameter, which is an important quantity in the acceleration of the universe, is taken in linear and constant form for the solution of these equations. These solutions were analyzed in detail as geometric and physical. Furthermore, kinematic quantities obtained and physically was interpreted. In addition, the problem will be resolved with the effects of acceleration and generalization of the solutions of the high dimensions. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject creation field teori tr_TR
dc.subject domain wall tr_TR
dc.subject sabit frenleme parametresi tr_TR
dc.subject topolojik kusurlar tr_TR
dc.subject yüksek boyutlu kaluza-klein uzay-zamanı tr_TR
dc.subject creation-field theory tr_TR
dc.subject constant deceleration parameter tr_TR
dc.subject topological defects tr_TR
dc.subject high dimensional kaluza-klein metric tr_TR
dc.title Creation Field Teoride Yüksek Boyutlu Kaluza-Klein Uzay-Zamanı İçin Bazı Topolojik Kusurlar tr_TR
dc.title.alternative Some Topological Defects in Creation Field Theory for Kaluza-Klein Universe tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 145291 tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.