COMU Instituional Repository

Deri Atıksuyunun Sono-Elektrokimyasal Arıtımı

Show simple item record

dc.contributor.author Doğu, İrem
dc.contributor.author Yalçın, Mete
dc.contributor.author İleri, Burcu
dc.contributor.author Ayyıldız, Önder
dc.date.accessioned 2018-03-08T07:10:32Z
dc.date.available 2018-03-08T07:10:32Z
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.citation Doğu, İ., Yalçın, M., İleri, B. ve Ayyıldız, Ö. (2017). Deri Atıksuyunun Sono-Elektrokimyasal Arıtımı. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3, 1-23. tr_TR
dc.identifier.issn 2459-1580
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1775
dc.description.abstract Toksik madde içerikli atıksuların uygun arıtma prosesleri ile arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edilmesi çevre kirliliği açısından oldukça önemlidir. Ancak, toksik kirleticilerin gideriminde kullanılan konvansiyonel arıtma yöntemleri çoğu kez yetersiz kalmaktadır. İleri arıtma yöntemlerinin kullanılması durumunda dahi bazen kirletici deşarj standartlarını sağlayacak düzeyde arıtılamamakta veya arıtmanın yüksek maliyetli olmasından ötürü uygulamaları ekonomik olmamaktadır. Deri endüstrisi atıksuyu yüksek konsantrasyonda kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ), askıda katı madde (AKM), toplam katı madde (TKM), toplam kjeldahl-azotu (TKN), yağ ve gres, krom(VI), toplam krom, sülfür, tuzluluk, çözünmüş katı madde, organik azot ve toksik metal bileşiklerini içermektedir. Bu tür atık suların, alıcı ortama deşarj edilmeden önce arıtılmaları ve atıksu yönetmeliklerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde zehirli maddeler ve inhibitörlerden arındırılmaları gerekmektedir. Toksik kirleticilerin gideriminde etkili olmaları ve geniş kullanım alanlarına sahip olmaları nedeniyle ileri arıtma yöntemleri su arıtımında sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmada, deri endüstrisi atıksu örneğinin elektrokimyasal (EC) ve ultrasesin (US) tekli ve birleşik (US/EC) kullanımları ile deri atıksuyun arıtımı sonucunda KOİ, renk ve bulanıklık giderimleri ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir. Alkali şartlarda (pH > 7) yü- rütülen deneysel çalışmalarda, birleşik US/EC prosesleri ile KOİ, renk veya bulanıklık giderim verimleri tekli uygulamalarından elde edilen giderim veriminden oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The wastewaters containing high toxic compounds should be treated properly to the extent that can be suitably discharged into receiving waters. Most conventional treatment methods may not be successful for the degradation of recalcitrant compounds presented in water. Even some advance treatment methods remain unsuccessful to bring down their concentrations to the threshold levels. The wastewater from leather industries usually contains high concentration of chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), suspended solids (TSS), total solids (TS), total kjeldahl-nitrogen, oil-grease, chromium (VI), total chromium, sulfur, salinity, total dissolved matter (TDS), organic nitrogen, and toxic metallic species. Prior to their discharges, such wastewaters should be sufficiently purified from toxic and inhibitory compounds in accordance with water quality guidelines. Advanced oxidation processes have been lately preferred in the treatment of recalcitrant organic compounds due to their effectiveness in the degradation process. In this study, wastewater samples from a tanning industry were treated with electrochemical (EC) and ultrasonic (US) processes in both single and combined (US/EC) operations. The effectiveness of the combined US/EC treatment was examined based on COD, color, turbidity removals. For the experiments made at alkaline conditions, the combined US/EC treatment involved synergistic effects providing higher removal efficiencies of COD, color or turbidity than those of additive use of ultrasound and electrochemical processes. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject deri atıksuyu tr_TR
dc.subject elektrokimyasal tr_TR
dc.subject ultrases tr_TR
dc.subject electrochemical tr_TR
dc.subject leather wastewater tr_TR
dc.subject ultrasound tr_TR
dc.title Deri Atıksuyunun Sono-Elektrokimyasal Arıtımı tr_TR
dc.title.alternative Sono-Electrochemical Treatment of Leather Wastewater tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 144619 tr_TR
dc.contributor.authorID 125340 tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.