COMU Open Academic Archive System

Girişimcilik- Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz

Show simple item record

dc.contributor.author Karagöz, Kadir
dc.date.accessioned 2017-01-04T11:56:23Z
dc.date.available 2017-01-04T11:56:23Z
dc.date.issued 2016-06
dc.identifier.citation Karagöz, K. (2016). Girişimcilik- Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2, 264-292. tr_TR
dc.identifier.issn 1306-8946
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1669
dc.description.abstract 1980’lere kadar ithal ikameci anlayışa dayalı içsel kalkınma politikasının izlendiği Türkiye, bu yıllardan itibaren köklü bir politika değişikliğine gitmiştir. Bu doğrultuda ekonomi liberalleştirilerek dış ticarete ve rekabete açılmış, özelleştirme yoluyla devletin ekonomik üretimdeki ağırlığına son verilmiştir. Bu değişikliğin ekonomik hayattaki bir diğer yansıması da, özel yatırım ve girişimlerin önündeki birçok engelin kaldırılması ve yatırım alanlarının çeşitliliğinin artırılması olmuştur. İzleyen yıllarda hükümetler, ekonomik büyümeyi sağlamak, özellikle istihdamı artırmak ve yoksulluğu azaltmak amacı doğrultusunda yatırım ve girişimciliği teşvik eden politikalar izlemişlerdir. Bu amaçla, bir yandan girişim ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, ekonomik ve bürokratik tedbirler alınmış, bir yandan da hem yerli hem de yabancı girişimcilere çeşitli teşvikler ve kolaylıklar sağlanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye örneğinde girişimcilik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki vektör otoregresyon modeli kullanılarak ampirik olarak incelenmektedir. Etki–tepki analizi sonuçları, Türkiye’de girişimcilik ile ekonomik büyüme arasında kısa dönemli pozitif bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Granger nedensellik testine göre ise iki değişken arasında nedensellik bulunmamaktadır. tr_TR
dc.description.abstract After following an import substitution based endogenous development policy until 1980s, Turkey witnessed a fundamental policy change. In this line, the economy was liberalized and opened to foreign trade and competition, and the public sector intensity in the economic production has been ended. Another reflection of this policy change on the economic life was abolishment of the barriers across private investment and enterprises and enhancement of the variety of investment areas. In the following years, in order to ensure economic growth, especially to raise employment and reduce poverty, governments adopted the policies which promote investment and entrepreneurship. To this end, judicial, economic and bureaucratic measures have been taken in order to adjust the investment and entrepreneurial environment while a variety of promotions and ease have been provided to native and foreign entrepreneurs. In this paper, the relationship between entrepreneurship and economic growth is empirically examined by using a vector autoregression model. Results of the impulse - response analysis show that there is a positive and short-term relationship between entrepreneurship and economic growth in Turkey. According to Granger causality test there is no causal relationship between the two variables. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Girişimcilik tr_TR
dc.subject ekonomik büyüme tr_TR
dc.subject regresyon analizi tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject Entrepreneurship tr_TR
dc.subject economic growth tr_TR
dc.subject regression analysis tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.title Girişimcilik- Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz tr_TR
dc.title.alternative Entrepreneurship- Economic Growth Nexus: An Econometric Analysis For Turkey tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID TR113453 tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.