COMU Open Academic Archive System

Entrepreneurial intentions of Turkish business students: An exploration using shapero’s model

Show simple item record

dc.contributor.author Uysal, Boratay
dc.contributor.author Güney, Semra
dc.date.accessioned 2016-10-25T12:10:12Z
dc.date.available 2016-10-25T12:10:12Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Uysal, B. ve Güney, S. (2016). Entrepreneurial intentions of Turkish business students: An exploration using shapero’s model. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14 (28), 27-47. tr_TR
dc.identifier.uri http://ybd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_898579.pdf
dc.identifier.uri 1304-5318
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1608
dc.description.abstract In today’s globalized economy, the entrepreneurship phenomenon paves the way for economic and social developments. Hence, entrepreneurial activities has become a matter that is greatly sought-after, both in the academic sense and on sectoral basis. At this juncture, the future of entrepreneurial growth relies greatly on business students therefore it’s crucial to understand their intentions, yet such understanding has not been questioned before in a Turkish setting using the Shapero’s model. This paper investigates the entrepreneurial intentions of Turkish business students, and examines the influence of components from Shapero’s model on their intentions to become entrepreneurs. So as to measure these, self-administrated questionnaires were distributed to 103 business students at major universities in Ankara and Istanbul. The findings indicated that, in accordance with global trends, most of the students have an enthusiastic approach towards entrepreneurship. tr_TR
dc.description.abstract Günümüz küresel ekonomisinde, girişimcilik olgusu ekonomik ve sosyal kalkınmanın önünü açmaktadır. Bu sebeple, girişimcilik faaliyetleri hem akademik bağlamda hem de sektörel düzeyde oldukça rağbet gören bir konu haline gelmiştir. Bu noktada, girişimciliğe dayalı büyümenin geleceği, geniş ölçüde, işletme öğrencilerine bağlı olmakla birlikte bu öğrencilerin girişimcilik niyetlerini anlayabilmek kritik önem taşımaktadır fakat Türk öğrencilerin bu niyetleri daha önce Türkiye özelinde ve Shapero’nun Modeli kullanılarak sorgulanmamıştır. Bu makalede, Türk işletme öğrencilerinin girişimcilik niyetleri ve Shapero’nun Modeli’ndeki ögelerin bu niyetler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu niyetlerin ölçümlenebilmesi için Ankara ve İstanbul’daki başlıca üniversitelerde öğretim gören 103 işletme öğrencisine uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler, küresel yönelimler paralelinde, öğrencilerin çoğunun giri- şimciliğe karşı hevesli bir yaklaşımları olduğunu göstermiştir. tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Entrepreneurial intention tr_TR
dc.subject Entrepreneurship tr_TR
dc.subject Business students tr_TR
dc.subject Shapero’s model tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.subject Girişimcilik niyeti tr_TR
dc.subject Girişimcilik tr_TR
dc.subject İşletme öğrencileri tr_TR
dc.subject Shapero’nun modeli tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.title Entrepreneurial intentions of Turkish business students: An exploration using shapero’s model tr_TR
dc.title.alternative Türk işletme bölümü öğrencilerinin girişimsel niyetleri: Shapero’nun modelini kullanarak yapılan bir araştırma tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID y tr_TR
dc.contributor.authorID TR11412 tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.