COMU Instituional Repository

The Effects of Political Risk and Economic Policy Uncertainty on Foreign Direct Investments: A Panel Cointegration Analysis for Selected EU Countries

Show simple item record

dc.contributor.author Savrul, Mesut
dc.contributor.author Azazi, Hasan
dc.date.accessioned 2020-10-12T11:09:20Z
dc.date.available 2020-10-12T11:09:20Z
dc.date.issued 2019-07-04
dc.identifier.citation Azazi̇, D., Savrul, D. (2019). The Effects of Political Risk and Economic Policy Uncertainty on Foreign Direct Investments: A Panel Cointegration Analysis for Selected EU Countries. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 14 (1), 87-100. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12428/2812
dc.description Savrul, Mesut, (Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü) ; Azazi, Hasan, (Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü) tr_TR
dc.description.abstract Political risk and economic policy uncertainty have an impact on many macroeconomic variables in the economy. One of the most crucial of these variables are foreign direct investment. Foreign investors refrain from investing in the economies of high policy uncertainty and direct their investment to the economies where there is political stability and no uncertainty in the economy. This study attempted an econometric model to illustrate the long-run relationships among political risk, economic policy uncertainty and foreign direct investment inflows of five EU countries during the period 2001-2014. Westerlund and Edgerton (2007)’s panel LM bootstrap panel cointegration test is applied to discover empirical support for the presence of the cointegration relationship between the variables. Finally, the cointegration coefficients are estimated by using the Pesaran (2006)’s CCE estimator. The empirical findings show positive coefficients for political stability in Germany, France, England and Spain while statistically significant and negative coefficients for economic policy uncertainty in France and Spain. In addition, the variable of economic freedom has statistically significant and positive effect on foreign direct investments for only England and the openness of trade variable has statistically significant and positive effect on it for Spain and Italy tr_TR
dc.description.abstract Politik risk ve ekonomik politika belirsizliği bir ekonomide birçok makroekonomik değişken üzerinde etkiye sahiptir. Bu değişkenlerden en önemlilerinden birisi de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır. Yabancı yatırımcılar politik riskin ve ekonomik politika belirsizliğinin yüksek olduğu ekonomilere yatırım yapmaktan kaçınırlarken, yatırımlarını politik istikrarın olduğu ve ekonomide belirsizliklerin olmadığı ekonomilere yönlendirmektedir. Bu çalışma, beş AB ülkesinin 2001- 2014 dönemine ait politik risk, ekonomik politika belirsizliği ve doğrudan yabancı sermaye girişleri arasındaki uzun vadeli ilişkileri açıklamak için ekonometrik bir model denemektedir. Çalışmada değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığına ampirik destek bulmak için Westerlund ve Edgerton’nun (2007) panel LM bootstrap panel eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Son olarak, eşleşme katsayıları Pesaran’nın (2006) CCE tahmincisi kullanılarak tahmin edilmiştir. Ampirik bulgular Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya’da politik istikrar için pozitif katsayılar gösterirken, Fransa ve İspanya’da ekonomik politika belirsizliği için istatistiksel olarak anlamlı ancak negatif katsayılar göstermektedir. Ayrıca, ekonomik özgürlüğün değişkenliği sadece Birleşik Krallık için doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu bir etkiye sahiptir ve ticaret açıklığı değişkeninin İspanya ve İtalya için istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu bir etkisi vardır tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Political risk tr_TR
dc.subject Economic policy uncertainty tr_TR
dc.subject Panel cointegration tr_TR
dc.subject Foreign direct investment inflows tr_TR
dc.subject Politik risk tr_TR
dc.subject Ekonomik politika belirsizliği tr_TR
dc.subject Doğrudan yabancı yatırım girişleri tr_TR
dc.subject Panel eşbütünleşme tr_TR
dc.title The Effects of Political Risk and Economic Policy Uncertainty on Foreign Direct Investments: A Panel Cointegration Analysis for Selected EU Countries tr_TR
dc.title.alternative Siyasi Risk ve Ekonomik Politika Belirsizliğinin Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkileri: Seçilmiş AB Ülkeleri İçin Bir Panel Eşbütünleşme Analizi tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0003-1513-1874 tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0003-4241-9857 tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.